Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos (nuolat pildoma)

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos (nuolat pildoma)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 385 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 13 punkto 13.4 papunkčiu ir atsižvelgiant į Kretingos Simono Daukanto progimnazijos tarybos 2021 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolo Nr. (1.5.)-V3-05 nutarimą ugdymo procesas Kretingos Simono Daukanto progimnazijos 5–8 klasėse nuo 2021 m. birželio 1 d. vykdomas mišriu būdu (derinant kontaktinį ir nuotolinį būdus) taip:

KONTAKTINIS BŪDAS (PROGIMNAZIJOJE):

 • Pirmadienis  6a, 6b, 7b, 8b
 • Antradienis  6a, 7a,  8a, 8b
 • Trečiadienis 5a, 5b, 6a, 6b
 • Ketvirtadienis 5a, 6a, 6b, 8a
 • Penktadienis 5b, 7a, 7b, 8b

NUOTOLINIS BŪDAS:

 • Pirmadienis 5a, 5b, 7a, 8a
 • Antradienis 5a, 5b, 6b, 7b
 • Trečiadienis 7a, 7b, 8a, 8b
 • Ketvirtadienis 5b, 7a, 7b, 8b
 • Penktadienis 5a, 6a, 6b, 8a

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMAS ĄORGANIZUOJAMAS KONTAKTINIU BŪDU ŠIUOSE KABINETUOSE:

 • pirmadieniais – 6a – 56; 6b – 52; 7b – 49; 8b – 48;
 • antradieniais – 6a – 56; 7a – 48; 8a – 52; 8b – 49;
 • trečiadieniais – 5a – 50; 5b – 48; 6a – 56; 6b – 52;
 • ketvirtadieniais – 5a – 50; 6a – 56; 6b – 48; 8a – 52;
 • penktadieniais – 5b – 48; 7a – 56; 7b – 49; 8b – 52.

——————-

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO PROGIMNAZIJOJE NUO 2021-05-10 DIENOS

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos 1–8 klasių mokinių ugdymas nuo 2021-05-10 bus organizuojamas nuotoliniu ir mišriu būdais (sprendimas):

1)      Nuotoliniu būdu, kai sutikimą dalyvauti savikontrolės tyrime išreiškė mažiau nei 60 proc. klasės mokinių atstovų pagal įstatymą:

2)      Mišriu būdu (kontaktiniu ir nuotoliniu mokymo(-si) būdais vienu metu pamokoje), kai sutikimą dalyvauti savikontrolės tyrime išreiškė 60 proc. ir daugiau klasės mokinių atstovų pagal įstatymą.

Pradinių klasių mokiniai mokosi savo klasių kabinetuose pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.

6 klasių mokiniai: 6a – mokosi 50 kabinete; 6b – 49 kabinete pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.

Ėminiai, gavus Jūsų sutikimą, antigeno testams bus imami progimnazijos 10 ir 11 kabinetuose pamokų metu pagal sudarytą tvarkaraštį prižiūrint visuomenės sveikatos priežiūros specialistui.

Administracija

——————-

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 1 KLASES

Dėl Covid-19 pandemijos, pasirinkite saugiausią dokumento pristatymo būdą!

 

Nuo 2021 m. gegužės 4 d. reikia pateikti dokumentus:

 1. nuotoliniu būdu (vengiant tiesioginio kontakto);
 2. dokumentus atsiunčiant paštu;
 3. tiesiogiai atvykstant į progimnazijos raštinę Jums nurodytu laiku.

 

Reikalingi dokumentai:

 1. prašymas dėl priėmimo į progimnaziją;
 2. vaiko gimimo liudijimo ar asmens tapatybės kortelės, ar paso kopija;
 3. forma „Pagrindiniai duomenys apie moksleivį“;
 4. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma iš seniūnijos (išduoda elektronines).

 

Prašymus ir kt. dokumentus dėl priėmimo į progimnaziją siųskite el. paštu info@kdp.lt

Dokumentus pateikti iki 2021 m. gegužės 17 d.

Dėl informacijos siųskite el. paštu info@kdp.lt arba skambinkite tel. 8 626 03480

 

1-4 klasių mokinių tėvelių dėmesiui,

NUO 2021 M. KOVO 22 D. 1-4 KLASIŲ MOKINIAI GRĮŽTA Į PROGIMNAZIJĄ!

Mokantis klasėse privaloma laikytis visų vadovo nustatytų reikalavimų – išlaikyti saugų atstumą, valdyti mokinių srautus, kad jie kuo mažiau susitiktų, dezinfekuoti ir vėdinti patalpas, vaikams dažnai plautis rankas skystu muilu.

Klasėse pamokų metu mokiniams veido kaukes dėvėti nereikia, tačiau pertraukų metu Progimnazijos koridoriuose jos bus privalomos. Privaloma dėvėti veido kaukes mokykliniame autobuse.

Liietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 157 LR „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

——

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ MOKINIŲ PRIEŽIŪRAI MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU PROGIMNAZIJOJE PASKYRIMO IR JŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO.

 • savivaldybių administracijos užtikrina vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, įstatyminiai atstovai privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali vaikų priežiūros užtikrinti namuose. Įsigalioja nuo 2021 m. sausio 4 d.
 • Mokiniams, kuriems sudėtinga mokytis namuose ir Vaiko gerovės komisijos sprendimu yra reikalinga priežiūra įstaigoje, nuo sausio 21 d. teikiamas nuotolinis mokymas, priežiūra ir nemokamas maitinimas  mokykloje, vaikų dienos centre ar kitoje savivaldybės paskirtoje įstaigoje (nutarimą žiūrėti čia)

 

 

 

 


GERBIAMI TĖVELIAI,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-07-29 grąžino PRIVALOMĄ kaukių dėvėjimą viešosiose vietose. Nuo rugpjūčio 1 d. kaukes privaloma dėvėti viešajame transporte, uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose.

MALONIAI JŪSŲ PRAŠOME
nuo pirmadienio, rugpjūčio 3-osios, atvedant ir pasiimant vaikučius dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Prie įėjimo į pastatą dezinfekuoti savo rankas.
Kretingos Simono Daukanto progimnazijos administracija.

—————————–
Svarbi informacija tėvams dėl vaikų priežiūros paslaugų!!!

 • DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU Darželiai priims vaikus, bet bus laikomasi saugumo sąlygų (gegužės 18 dienos informacija).
 • Dėl vaikų priežiūros prašome kreiptis į Kretingos Simono Daukanto progimnazijos administraciją, tel. +370 626 03480, el. paštu: info@kdp.lt.
 • Tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) užpildo prašymo formą dėl šios paslaugos poreikio

—————————–

 • DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU (daugiau žiūrėti čia)
 • Darželiai priims vaikus, bet bus laikomasi saugumo sąlygų (gegužės 8 dienos informacija).
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu  Nr. V-977 „Dėl  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ informuojame:
 • KARANTINO metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos teikiamos tik tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t.y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą, įvertinus visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose.
 • Dėl vaikų priežiūros išimtiniais atvejais prašome kreiptis į Kretingos Simono Daukanto progimnazijos administraciją, tel. +370 626 03480, el. paštu: info@kdp.lt.
 • Tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) užpildo prašymo formą dėl šios paslaugos poreikio kartu su darbdavio pažyma dėl darbuotojo būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

 

 

 • Kretingos Simono Daukanto progimnazijos informacija dėl  darbo organizavimo karantino laikotarpiu
 • NUOTOLINIS MOKYMAS: (žiūrėti čia)
  • Progimnazijos  darbo laikas nuo 8.00 iki 16.00 val.
   Komunikaciniai kontaktai su progimnazijos administracija, pagalbos specialistais:
  • direktorė Sigita Jonaitienė – +370 682 37970;
   direktoriaus pavaduotoja ugdymui Veronika Kerinienė – +370 614 41943;
  • raštinės vedėja Audrutė Kryžienė – +370 626 03480;
  • ūkio dalies vedėja Laimutė Narvilienė – +370 657 50166;
  • vyriausioji  buhalterė Violeta Maskoliūnienė – +370 657 70774;
  • socialinė pedagogė Silvija Geležinienė – +370 6144 3568;
  • skaitmeninių technologijų klausimais 1-4 klasėm konsultacija  – +370 657 52798, el. paštas: kretingosmokykla@gmail.com;
  • skaitmeninių technologijų klausimais 5-8 klasėm ir visais Tamo dienyno klausimais IT mokytoja Edita 8 445 42306, +370 656 05609,el. paštu: daukantoprogimnazija@gmail.com.

*išskirtiniais atvejais, kai vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti ir negali garantuoti vaikų saugumo, mokykla užtikrina jų priežiūrą!

Koronoviruso grėsmė koreguoja visą mūsų šalies gyvenimą. Informuojame, kad koreguojamas Bendrojo ugdymo planas ir nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdomas bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių ir vaikų ugdymas. Per šį laikotarpį rekomenduojama ugdymo įstaigoms pasiruošti taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, jeigu ekstremali situacija dar būtų pratęsta. Informuoju, kad auginantiems vaikus iki 10 metų (ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių mokinių tėvams) yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu arba gauti nedarbingumo pažymėjimą.
Administracijos informacija

 

 

 

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close