Kretingos Simono Daukanto progimnazija

MISIJA: Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (pagrindinio ugdymo pirmoji dalis), ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas saugioje ir sveikoje aplinkoje.

VIZIJA: Moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Adresas

Palangos g. 25, LT-97122 Kretinga

Susisiekite telefonu

+370 (626) 03480

Elektroninis paštas

info@kdp.lt

Pradinis ugdymas

20 gegužės, 2022

Pradinis ugdymas

 • Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).
 • Pradinio ugdymo mokytojas gali savo nuožiūra integruoti mokomuosius dalykus, organizuoti integruoto darbo dieną, kelias dienas, savaitę.
 • Planuodamas darbą, mokytojas individualizuoja, konkretina ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į individualius vaikų poreikius, klasės, progimnazijos, regiono ypatumus.
 • Pirmaisiais ir antraisiais mokymosi pagal pradinio ugdymo programą metais mokiniams vadovėlių į namus nešiotis nereikia.
 • Pagal pradinio ugdymo programą dirba mokytojas turintis aukštąjį išsilavinimą ir įgijęs pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
 • Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais talkina specialusis pedagogas.
 • Užsienio kalbos, šokio, muzikos bei dorinio ugdymo (tikybos) moko tų dalykų specialistai.
 • 1/3 ugdymo laiko per mokomojo dalyko „Dailė ir technologijos” pamokas skiriama technologijoms.
 • Kontroliniai darbai rengiami ir atliekami mokytojų (jų grupės) iniciatyva. Jų paskirtis – įsivertinti savo darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus bei mokiniams teiktiną pagalbą.
 • Mokiniams, pradedantiems pradinio ugdymo programą lietuvių mokyklose, bet nemokantiems lietuvių kalbos, sudaromos sąlygos ją intensyviai mokytis.
 • Baigiamosios klasės mokinių pasiekimai įvertinami aprašu pagal išsilavinimo standartus.
 • Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo  bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka.

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Ši svetainė naudoja slapukus ir prašo jūsų asmeninių duomenų, kad pagerintų jūsų naršymo patirtį.
Skip to content