Kretingos Simono Daukanto progimnazija

MISIJA: Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (pagrindinio ugdymo pirmoji dalis), ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas saugioje ir sveikoje aplinkoje.

VIZIJA: Moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Adresas

Palangos g. 25, LT-97122 Kretinga

Susisiekite telefonu

+370 (626) 03480

Elektroninis paštas

info@kdp.lt

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

30 lapkričio, 2023

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis.

Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute.

Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma – 113 376 623,67 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
Daugiau informacijos apie projektą: Tūkstantmečio mokyklos I | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt) | https://www.kdp.lt/projektai/

INFORMACIJA APIE PROJEKTO VEIKLAS PROGIMNAZIJOS SVETAINĖJE www.kdp.lt:

KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2019–2022 M. M.:

Rekomenduojama:

Ko mokosi mokiniai:

Skaitmeninės mokymo priemonės:

Leidiniai mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti:

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) parengė tris leidinius mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti.

  • Metodiniame leidinyje, skirtame socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, dalijamasi gerąja patirtimi, siūloma mokytojams aktualių temų, pateikiami kūrybinės ir tiriamosios veiklos planai, mokinių pasiekimų vertinimo pavyzdžiai. Leidinį sudaro dalys: „Dorinis ugdymas: etika ir tikyba“, „Geografija“, „Istorija“ ir „Pilietinis ugdymas“. Kiekvienoje iš dalių pateikiamas teorinis įvadas ir praktinė metodinė medžiaga, parengta iš projekto dalyvių pasiūlytų edukacinių veiklų bei pamokų planų. Sudarant leidinio turinį pirmiausia atsižvelgta, ar tam tikro dalyko medžiagos ugdymo tikslai atitinka Bendrosiose programose numatytus ugdymo tikslus ir gerintų bendrąsias bei dalykines kompetencijas.
  • Metodinį leidinį, skirtą tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, sudaro 2 dalys. 1-oje leidinio dalyje (matematika) pateikiama teorinė dalis, kuri parašyta remiantis moksline literatūra ir patirtimi. Praktinėje dalyje pateikiami ugdymo pavyzdžiai: kompetencijomis grįstų veiklų aprašymai, integruotų pamokų pavyzdžiai, ilgalaikiai namų darbai, uždaviniai. Dalinamasi ir mokinių kūrybiniais darbais, mokytojų praktikių patarimais. 2-oje leidinio dalyje (informatika) pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga – patarimai ir pavyzdžiai, apibendrintai ir koncentruotai aptariami projekto mokymų dalyvių veiklų aprašai, iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pastebėjimais, rekomendacijomis.
  • Metodinis leidinys, skirtas gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, gali būti naudingas biologijos, fizikos ir fizinio ugdymo mokytojams. Leidinyje pateikiama medžiaga, parengta remiantis projekto vykdytų mokymų dalyvių sukurtais veiklų planavimo ir užduočių pavyzdžiais. Pateiktos rekomendacijos, pavyzdžiai ir jų paaiškinimai padės sėkmingai įgyvendinti į kompetencijų ugdymą orientuotas atnaujintas Bendrąsias programas, paskatins mokytojus taikyti individualius mokinių ugdymosi poreikius atliepiančias ugdymo strategijas, kurti naujas aplinkas, taikyti mokytis ir aukštesnių pasiekimų siekti padedantį vertinimą.

Leidiniai Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje randami raktinių žodžių paieškos laukelyje suvedus projekto pavadinimą arba žodžius „kompetencijos“, „dalykinės kompetencijos“, „metodinis leidinys“.

Ši svetainė naudoja slapukus ir prašo jūsų asmeninių duomenų, kad pagerintų jūsų naršymo patirtį.
Skip to content