Pasirinkite puslapį

Pagalbos mokiniui specialistai

sausio 2, 2021

Pagalbos mokiniui specialistai

 • Julija Akimenkova – psichologė.
  • Psichologinės pagalbos paskirtis– prevencinėmis priemonėmis stiprinti vaikų, mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti vaikams, mokiniams, mokytojams, kitiems progimnazijos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais).
  • Uždaviniai: nustatyti vaiko, mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; stiprinti mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų; padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas vaiko, mokinio ugdymo (-si) procese.
 • Progimnazijos psichologo veiklos sritys:
 • įvertinimas: vaiko, mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis vaiko, mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • konsultavimas: tiesioginio poveikio vaikui, mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais progimnazijos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • švietimas: vaikų ir mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų šveitimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (progimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Psichologinė pagalba progimnazijoje teikiama, kai kreipiasi:

–   vaikas, mokinys savarankiškai;
–   vaiko, mokinio tėvai (globėjai);
–   mokytojai, gavę vaiko, mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;
–   Lietuvos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Kada kreiptis į psichologą?

–        Kai vaikas, mokinys sunkiai susikaupia, neišlaiko dėmesio.
–        Kai kyla ugdymosi, mokymosi sunkumų, bet nėra aiški priežastis.
–        Kai vaiką, mokinį nuolat be aiškios somatinės priežasties vargina skausmai įvairiose kūno vietose.
–        Kai vaikas, mokinys patiria stiprių baimių (pvz. likti vienam namuose, tamsos).
–        Kai vaikas, mokinys patiria fizinį ar psichologinį smurtą.
–        Kai vaikas, mokinys tapo užsidaręs, pernelyg svajingas, laiką leidžia, žiūrėdamas į lubas, dažnai atrodo liūdnas.
–        Jeigu vaiko, mokinio elgesys tapo pernelyg netinkamas.
–        Įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate pasimetę ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis.
–        Jeigu Jums ar draugams nors nežymiai užsiminė apie savižudybę.

Konsultacijų metu vaikui, mokiniui sudaromos sąlygos geriau pažinti save, sąmoningai rinktis problemos sprendimo būdą, konstruktyviai spręsti konfliktus, objektyviai vertinti savo bei kitų privalumus ir trūkumus, tinkamai reikšti savo nuomonę bei išsiugdyti bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, pasitikėjimo savimi įgūdžius. Tai padeda vaikui, mokiniui sėkmingai ugdytis, mokytis, psichologiškai vystytis bei sėkmingai prisitaikyti progimnazijos, bendraamžių ir suaugusiųjų aplinkoje.

Psichologo konsultacijos vyksta:

 • Psichologė Julija Akimenkova, el. paštas julija.akimenkova@kdp.lt
 • Darbo laikas:
 • Pirmadienis 8.30 – 12.00
 • Trečiadienis 8.30 – 15.00, pietų pertrauka 11.30-12.00
 • Ketvirtadienis 8.30 – 15.00, pietų pertrauka 11.30-12.00

Dėl konsultacijos būtina susitarti iš anksto per klasės auklėtoją ar el. paštu.

———————————————————————————————————–

 • Toma Šikšniuvienė – specialioji pedagogė.
  Specialiojo pedagogo paslaugos aprašymas:
 • Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių. Specialiosios pedagoginės pagalbos uždaviniai:
 • Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(-si) poreikius bei juos tenkinti.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Specialiojo pedagogo darbo funkcijos:

 • atlieka pedagoginį mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, žinių, mokėjimų ir įgūdžių įvertinimą;
 • teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijos pirmininkui dėl specialiojo ugdymo šiems mokiniams skyrimo, rekomenduoja ugdymo programą;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
 • Specialioji pedagogė, logopedė Toma Šikšniuvienė, el. paštas toma.siksniuviene@kdp.lt
 • Darbo laikas:
 • Pirmadieniais 8.00 – 16.00
 • Antradieniais 8.45 – 16.00
 • Trečiadienis 8.00 – 15.55
 • Ketvirtadienis 8.45 – 15.55
 • Penktadienis 8.00 – 12.55

 

 • Specialioji pedagogė Indrė Afarjancė, el. paštas indre.afarjance@kdp.lt
 • Darbo laikas:
 • Pirmadienis 7.30 – 15.00
 • Antradienis 7.30 – 14.35
 • Trečiadienis 7.30 – 15.35
 • Ketvirtadienis 7.30 – 13.40
 • Penktadienis 7.30 – 13.10

 

 • Specialioji pedagogė Aistė Gabrytė, el. paštas aiste.gabryte@kdp.lt
 • Darbo laikas:
 • Pirmadienis 15.00 – 17.00
 • Trečiadienis 14.00 – 17.00
 • Ketvirtadienis 15.00 – 16.45

——————————————————————————————————–

 • Asta Žiulpienė – logopedė metodininkė.
 • Vita Kietelytė – vyresnioji logopedė.
 • Logopedo darbo tikslas – koreguoti mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, siekiant įveikti kalbos, kalbėjimo bei rašomosios kalbos sutrikimus.

Logopedo darbo funkcijos:

 • įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;
 • padeda įveikti specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės ir kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • šviečia ir konsultuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos sutrikimų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

 • Logopedė metodininkė Asta Žiulpienė, el. paštas asta.ziulpiene@kdp.lt
 • Darbo laikas:
 • Antradienis 7.30 – 16.00
 • Penktadienis 7.30 – 12.30

 

 • Vyresnioji logopedė Vita Kietelytė, el. paštas vita.kietelyte@kdp.lt
 • Darbo laikas:
 • Antradienis 8.00 – 15.30
 • Ketvirtadienis 12.30 – 16.00

————————————————————————————————————–

 • Aristida Kižienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Paslaugos aprašymas:

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams, mokiniams, jų tėvams (globėjams).
 • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleidžia šią informaciją progimnazijos bendruomenei.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant progimnazijos sveikatingumo projektus.
 • Padeda vaikams ir mokiniams ugdytis sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Prižiūri vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą. Progimnazijlos direktoriaus pavedimu, kontroliuoja vaikų ir mokinių maitinimo paslaugas.
 • Vertina progimnazijos aplinkos ir sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, dalyvauja nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
 • Teikia (raštu) progimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją progimnazijoje.
 • Vertina mokymo proceso organizavimo atitiktį teisės aktų reikalavimams, informuoja progimnazijos direktorių apie rastus neatitikimus.
 • Remdamasis mokinių sveikatos pažymėjimais padeda kūno kultūros mokytojui sukomplektuoti fizinio ugdymo grupes, informuoja progimnazijos bendruomenę dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius vaikų ir mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrina informaciją ir ne rečiau kaip kartą per metus pateikia progimnazijos bendruomenei bei teisės aktų nustatyta tvarka kitoms institucijoms.
 • Informuoja klasių auklėtojus, dalykų mokytojus apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų pateiktas rekomendacijas dėl vaikų ir mokinių sveikatos ir prižiūri, kad šios rekomendacijos būtų įgyvendinamos.
 • Nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, energetinių gėrimų, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimą.
 • Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijoje sprendžiant vaikų ir mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
 • Teikia pagalbą organizuojant vaikų ir mokinių imunoprofilaktiką.
 • Pagal savo kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą.
 • Prižiūri progimnazijoje vykstančius sporto renginius.
 • Kaupia metodinę ir informacinę medžiagą vaikų ir mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, analizuoja, teikia ją mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams).
 • Vykdo kitas funkcijas, nustatytas kitais teisės aktais.
 • Įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą, skubiai informuoja teritorinę visuomenės sveikatos priežiūros įstaigą.
 • Įtarus vaikų ir mokinių atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, praneša apie tai progimnazijos direktoriui bei atitinkamoms institucijoms.
 • Dalyvauja progimnazijos savivaldos institucijų, vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aristida Kižienė el. paštas aristida.kiziene@kdp.lt
 • Darbo laikas:                             Pietų pertrauka 
 • Pirmadienis      8.00 – 16.10        12.00-12.30
 • Antradienis      8.00 – 15.41         12.00-12.30
 • Trečiadienis     7.30 – 17.31         12.00-12.30
 • Ketvirtadienis  8.00 – 15.10         12.00-12.30

————————————————————————————————————–

 • Silvija Geležinienė – socialinė pedagogė.

Socialinio pedagogo paslaugos aprašymas:

  • Įvertina mokinių socialines problemas bei poreikius ir padeda spręsti iškilusias problemas.
  • Pasirenka efektyvius darbo metodus, planuodamas socialinės pagalbos teikimą mokiniams.
  • Kiekvienam mokiniui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda bylą ir saugo jose informaciją apie mokinių socialinę situaciją bei teikiamą pagalbą.
  • Informuoja Progimnazijos vadovus, mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo.
  • Suteikia mokiniams reikiamą pagalbą, pastebėjus, kad jų atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoja progimnazijos direktorių, klasių auklėtojus ir Kretingos rajono vaiko teisių apsaugos tarnybą.
  • Konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia mokinius pas kitus specialistus.
  • Lankosi pamokose ir neformaliojo švitimo užsiėmimuose, teikia siūlymus progimnazijos vaovams, mokytojams, klasių auklėtojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).
  • Lanko mokinius namuose, jeigu klasių auklėtojai neturi tam galimybių.
  • Nuolat palaiko ryšius su progimnazijos bendruomene ir kitomis įstaigomis, rūpinasi mokinių socialiniais poreikiais.
  • Aktyviai dalyvauja progimnazijos pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės veikloje.
  • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikius, organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.
  • Atstovauja ir gina mokinių teises progimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  • Įvertina mokinių socialines problemas bei poreikius ir padeda spręsti iškilusias problemas.
  • Pasirenka efektyvius darbo metodus, planuodamas socialinės pagalbos teikimą mokiniams.
  • Kiekvienam mokiniui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda bylą ir saugo jose informaciją apie mokinių socialinę situaciją bei teikiamą pagalbą.
  • Informuoja Progimnazijos vadovus, mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo.
  • Suteikia mokiniams reikiamą pagalbą, pastebėjus, kad jų atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoja progimnazijos direktorių, klasių auklėtojus ir vaiko teisių apsaugos tarnybą.
  • Konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia mokinius pas kitus specialistus.
  • Lanko mokinius namuose, iškilus problemai.
  • Nuolat palaiko ryšius su progimnazijos bendruomene ir kitomis įstaigomis, rūpinasi mokinių socialiniais poreikiais.
  • Atstovauja ir gina mokinių teises progimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  • Rūpinasi mokinių pavežėjimu į/iš progimnazijos.
  • Koordinuoja nemokamo maitinimo paslaugą.

 

 • Socialinė pedagogė Silvija Geležinienė, el. paštas silvija.geleziniene@kdp.lt
 • Darbo laikas:                                          Pietų pertrauka:
 • Pirmadienis 8.00 – 17.30                       11.30 – 12.00 
 • Antradienis 8.00 – 17.30                        11.30 – 12.00
 • Trečiadienis 8.00 – 15.30                       11.30 – 12.00
 • Ketvirtadienis 8.00 – 15.30                    11.30 – 12.00
 • Penktadienis 8.00 – 12.30                      11.30 – 12.00

————————————————————————————————————–

Aprašymas interesantui:
informacija teikiama tel. +37062603480 arba e.paštu: info@kdp.lt

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 11.05 – 11.50
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 10.45 – 11.30
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40
 7. pamoka 13.45–14.30

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close