Pasirinkite puslapį

UTA

vasario 15, 2023

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 11.05 – 11.50
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 10.45 – 11.30
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40
 7. pamoka 13.45–14.30

UTA

Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Dokumentai:

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė savo įsakymu patvirtino 44 programas. Iš viso atnaujintos 47 programos. Nuo šių mokslo metų pradžios jau įgyvendinamos Priešmokyklinio ugdymo, Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius programos. Atnaujintose bendrosiose programose laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties. Tai reiškia, jog  mokinio tikslas bus ne tik įgyti žinių, tačiau ir mokėti jas pritaikyti, turėti daugiau šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų įgūdžių.  Siekiama ugdyti pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas. Mokymosi turinys atnaujinamose programose pateikiamas išskiriant privalomą dalyko turinį (apie 70 procentų) ir pasirenkamą turinį (apie 30 procentų), kurį pasirenka mokytojas atsižvelgdamas į mokinių galimybes ir derindamas su kitais mokytojais. Šios proporcijos dydis gali skirtis priklausomai nuo ugdymo pakopos, dalyko logikos, tikslų, mokymo tradicijos. Atnaujintos programos nuo kitų mokslo metų bus pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse ir III gimnazijos, o likusiose klasėse – nuo 2024 m. Atnaujintos patvirtintos programos  paskelbtos Teisės aktų registre (TAR): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1?fbclid=IwAR2v5BNUn_pOTl2HqWF8NmGZjKW-ECsoXgGy8QtRaxZNY_WSXYnqSBeidoM

UTA Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos 8 modulių paketas:

 
Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos 8 modulių paketas, kuriuo galima naudotis visose Lietuvos mokyklose, siekiant padėti mokyklų vadovams ir mokytojams sėkmingiau diegti atnaujintą ugdymo turinį mokyklose. Moduliai: 1. Įvadas į mokymo ir mokymosi lyderystės mokymus. 2. Strateginis planavimas, stebėsena ir vertinimas. 3. Vadovavimas mokymui ir mokymuisi. 1 dalis. Ugdymo programa. 4. Vadovavimas mokymui ir mokymuisi. 2 dalis. Pedagogika. 5. Koučingas ir mentorystė. 6. Skaitmeninis raštingumas ir mišrusis mokymasis. 7. Bendradarbiavimas ir partnerystė. 8. Vadovavimas ir pokyčių valdymas įgyvendinant ugdymo turinio reformą. Medžiaga parengta 2020–2022 m. įgyvendinant projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“. Medžiaga pasiekiama https://drive.google.com/file/d/15oqgs4A4JL5830_aYQTKQxCOXS7ZEhJS/view
 

Naudingos nuorodos:

Rekomenduojama:

Ko mokosi mokiniai:

 
Skaitmeninės mokymo priemonės:

Leidiniai mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti:

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) parengė tris leidinius mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti.

 • Metodiniame leidinyje, skirtame socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, dalijamasi gerąja patirtimi, siūloma mokytojams aktualių temų, pateikiami kūrybinės ir tiriamosios veiklos planai, mokinių pasiekimų vertinimo pavyzdžiai. Leidinį sudaro dalys: „Dorinis ugdymas: etika ir tikyba“, „Geografija“, „Istorija“ ir „Pilietinis ugdymas“. Kiekvienoje iš dalių pateikiamas teorinis įvadas ir praktinė metodinė medžiaga, parengta iš projekto dalyvių pasiūlytų edukacinių veiklų bei pamokų planų. Sudarant leidinio turinį pirmiausia atsižvelgta, ar tam tikro dalyko medžiagos ugdymo tikslai atitinka Bendrosiose programose numatytus ugdymo tikslus ir gerintų bendrąsias bei dalykines kompetencijas.
 • Metodinį leidinį, skirtą tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, sudaro 2 dalys. 1-oje leidinio dalyje (matematika) pateikiama teorinė dalis, kuri parašyta remiantis moksline literatūra ir patirtimi. Praktinėje dalyje pateikiami ugdymo pavyzdžiai: kompetencijomis grįstų veiklų aprašymai, integruotų pamokų pavyzdžiai, ilgalaikiai namų darbai, uždaviniai. Dalinamasi ir mokinių kūrybiniais darbais, mokytojų praktikių patarimais. 2-oje leidinio dalyje (informatika) pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga – patarimai ir pavyzdžiai, apibendrintai ir koncentruotai aptariami projekto mokymų dalyvių veiklų aprašai, iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pastebėjimais, rekomendacijomis.
 • Metodinis leidinys, skirtas gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, gali būti naudingas biologijos, fizikos ir fizinio ugdymo mokytojams. Leidinyje pateikiama medžiaga, parengta remiantis projekto vykdytų mokymų dalyvių sukurtais veiklų planavimo ir užduočių pavyzdžiais. Pateiktos rekomendacijos, pavyzdžiai ir jų paaiškinimai padės sėkmingai įgyvendinti į kompetencijų ugdymą orientuotas atnaujintas Bendrąsias programas, paskatins mokytojus taikyti individualius mokinių ugdymosi poreikius atliepiančias ugdymo strategijas, kurti naujas aplinkas, taikyti mokytis ir aukštesnių pasiekimų siekti padedantį vertinimą.

Leidiniai Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje randami raktinių žodžių paieškos laukelyje suvedus projekto pavadinimą arba žodžius „kompetencijos“, „dalykinės kompetencijos“, „metodinis leidinys“.

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close